Як почали "будувати" комп'ютери в Україні (хронологія)

1914 Висловлено iдею механiзацiї логiчних дiй, що формалiзуються. Побудована «Машина логічного мислення». О.М.Щукарєв. Харкiвський технологiчний iнститут.
1941 Експериментально вiдкритий p-n перехiд, використаний пiзнiше американськими вченими при створеннi транзистора. В.Є.Лашкарьов. АН УРСР.
1948 Обгрунтовано принципи побудови i структура унiверсальної цифрової електронної обчислювальної машини (ЕОМ) з програмою, що зберiгається в пам’ятi (незалежно вiд американських i англiйських учених). С.О.Лебедєв. АН УРСР.
1951Розроблена в 1948-1950 р. i прийнята в експлуатацiю Державною комiсiєю в груднi 1951 р.. перша в СРСР та континентальнiй Європi цифрова електронна обчислювальна машина – Мала електронна лiчильна машина «МЭСМ»). С.О.Лебедєв, Л.Н.Дашевський, К.О.Шкабара та ін. АН УРС
1956  Обгрунтовано принципи побудови, архiтектура i структура матрично-векторного процесора i створена перша в Українi спецiалiзована електронна лiчильна машина “СЭСМ” для розв’язку систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. С.О.Лебедєв, З.Л.Рабинович. АН УРСР.
1957 Розроблено принципи побудови, структура й архiтектура i створена перша в Українi асинхронна ЕОМ “Киев” з використанням “адресної мови”. Б.В.Гнеденко, В.М.Глушков, В.С.Королюк, К.Л.Ющенко, Л.Н.Дашевський, К.О.Шкабара, С.Б.Погребинський. АН УРСР (1954-1957)
1964 Розроблено принципи побудови, структура та архiтектура, сконструйованi i випущенi першi в СРСР машини для iнженерних розрахункiв “Промiнь” (1964), “МИР1” (1965), “МИР2” (1969), “МИР3” (1972) – провiсникiв майбутнiх персональних ЕОМ. Здiйснено їхнє масове серiйне виробництво. В.М.Глушков, С.Б.Погребинський, А.О.Летичевський, Ю.В.Благовiщенський та iншi. Державна премiя СРСР (1968). АН УРСР, НВО “Електронмаш”.
1966 Запропоновано iдею схемної реалiзацiї мов високого рiвня. Реалiзовано проект ЕОМ “Україна”. В.М.Глушков, З.Л.Рабинович, А.О.Стогнiй та iншi. АН УРСР.
1974 Вперше в Українi, колишньому СРСР та Європi розпочато масове виробництво великих iнтегральних схем. С.О.Моральов, К.М.Кролевець, В.П.Бєлявський. НВО “Кристал”. Розроблено iдеологiю i створено перше в СРСР вiтчизняне сiмейство мiкроЕОМ “Електронiка С5”: “С5-01”, “С5-11”, “С5-21”. Мiнiстерство електронної промисловостi СРСР. В.П.Цветов, В.Кузнєцов, А.Ф.Дряпак. АН УРСР. Б.М.Малиновський, О.В.Палагiн, В.А.Iванов, А.Ф.Кургаєв. Вперше у свiтi запропоновано принципи побудови рекурсивної (не неймановської) ЕОМ. В.М.Глушков, В.А.Мясников, I.Б.Iгнатьев. АН УРСР, АН СРСР.
1989Перший у СРСР нейрокомп’ютер на основi iдеологiї ансамблевих стохастичних нейромереж. Е.М.Куссуль. АН УРСР
2005-2012Кластерний суперкомп’ютер СКIТ. I.В.Сергiєнко, В.М.Коваль (2005). Суперкомп’ютер СКIТ-4. I.В.Сергiєнко, А.Л.Головинський (2012). Сумарна продуктивнiсть понад 10 ТФлопс (понад десять трильйонiв операцiй за секунду). СКIТ-4 удвiчi потужнiший за СКIТ-3, при цьому менший за розмiрами та має значно менше енергоспоживання – 15 кВт проти 60 кВт для СКIТ-3. Iнститут кiбернетики iменi В.М.Глушкова Нацiональної академiї наук України.
2012Бізнес-лінійка комп’ютерної техніки Q-series, Офіс-інтегратори “Рось”, дата-центри “Октава”. Компанія “Системні мобільні технології”. М.В.Котюк, О.Й.Сосіс та ін Київ.